Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Keskustakirjasto Oodin verkkosivustoa. Sivuston osoite on http://www.oodihelsinki.fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu toukokuussa 2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 alkaen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Lue lisää -linkkitekstit

Sivustolla käytetään paikoitellen automaattisia Lue lisää -linkkitekstejä sellaisissa kohdissa, joissa myös otsikko toimii linkkinä. Ruudunlukuohjelmia varten on kuitenkin lisätty automaattiset aria-labelit Lue lisää -linkkien yhteyteen.

Kiinteä navigointibanneri

Sivustolla käytetään tekniikkaa, jossa yläosan navigointibanneri pysyy näkyvissä, vaikka käyttäjä vierittää sivua alaspäin. Ratkaisuun on päädytty, koska Oodin sivustolla on laajoja sisältösivuja, joiden selaaminen ilman kiinteää navigointibanneria on työlästä.

Vaakasuoraan avautuvat pudotusvalikot

Päänavigaation pudotusvalikot avautuvat vaakasuoraksi riviksi navigointilinkkien alle, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia heikkonäköisille tai henkilöille, joilla on kognitiivisia ongelmia. Ratkaisuun on päädytty, koska perinteinen pudotusvalikko piilottaisi avautuessaan kohtuuttoman suuren osan sivuston sisällöstä.

Puutteiden korjaus

Jatkossa sivustolla pyritään ottamaan saavutettavuus entistä paremmin huomioon.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.10.2019.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Sivut testattiin laajasti yleisimmillä näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, joita ovat Windows-ympäristössä Jaws ja NVDA sekä iOS-järjestelmässä Voiceover. Näiden lisäksi testauksessa käytettiin yhdistelmiä Microsoft Edge + Narrator, macOS Safari + Voiceover ja Android-järjestelmän Chrome + Talkback.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu lukuun ottamatta tämän selosteen kohdassa ”Havaitut puutteet” mainittuja kohtia.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on tehnyt Annanpura oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä, puhelinvaihde 09 310 1060.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Siirry palautelomakkeeseen

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry palautelomakkeeseen

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Neuvontaa Helsingin kaupungin palveluista
Puhelinneuvonta: 09 310 11 111
Avoinna: ma–to klo 9–16 ja pe klo 10–15

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 19.11.2019
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki