Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller centrumbiblioteket Odes webbplats. Webbplatsens adress är http://www.oodihelsinki.fi.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats offentliggjordes i maj 2018. Från och med den 23 september 2020 ska webbplatsen uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå minst nivå AA eller bättre, om det rimligen är möjligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som ställs i lagen.

Observerade brister

Länktexterna Läs mer

På webbplatsen används delvis de automatiska länktexterna Läs mer på ställen, där även rubriken är en länk. För skärmläsare har dock automatiska aria-etiketter lagts till i samband med länkarna för Läs mer.

Fast navigeringsmeny

På webbplatsen används en teknik som gör att navigeringsmenyn uppe på sidan förblir synlig, även om användaren bläddrar nedåt. Lösningen har valts, eftersom det finns omfattande innehållssidor på Odes webbplats som det är besvärligt att bläddra bland utan en fast navigeringsmeny.

Rullgardinsmenyer som öppnas horisontellt

Rullgardinsmenyerna i huvudnavigeringen öppnas horisontellt under navigeringslänkarna, vilket kan orsaka problem för personer med svag syn eller personer med kognitiva svårigheter. Lösningen har valts, eftersom en traditionell rullgardinsmeny när den öppnas skulle dölja en orimligt stor del av webbplatsens innehåll.

Åtgärdande av brister

Framöver kommer vi att sträva efter att i ännu större utsträckning beakta tillgängligheten på webbplatsen.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades den 23 oktober 2019.

Bedömning av tillgänglighet

I bedömningen av tillgängligheten har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har kontrollerats genom revision av en extern expert samt genom egen utvärdering.

Webbplatsen har genomgått omfattande testning med de vanligaste skärmläsarna som används av synskadade, nämligen Jaws och NVDA i Windows-miljö samt Voiceover på iOS-enheter. Utöver dessa användes kombinationerna Microsoft Edge + Narrator, macOS Safari + Voiceover samt Chrome + Talkback för Android-enheter i testningen.

Missförhållanden som rapporterats av bedömningsverktygen har kontrollerats och vid behov korrigerats, med undantag av de punkter som nämns under Observerade brister i detta utlåtande.

Den externa expertrevisionen har utförts av Annanpura Oy.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet sörjs för genom kontinuerliga kontroller då tekniken eller innehållet ändras och med regelbundna kontroller, dock minst en gång per år. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen och vid kontroller av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar kommunikationsenheten vid kultur- och fritidssektorn, tfn växel 09 310 1060.

Anmälan om icke tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsblanketten på www.hel.fi/respons.

Till responsblanketten

Begäran om uppgifter i tillgängligt format

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgängligt format kan informationen begäras per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsblanketten på www.hel.fi/respons. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Till responsblanketten

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten till de digitala tjänsterna genom att göra publiceringsarbetet enhetligt och ordna utbildning i tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån på webbplatserna följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Staden reagerar omedelbart på brister som framkommer. Nödvändiga ändringar genomförs så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplatser och hos telefonrådgivningen.

Rådgivning om Helsingfors stads tjänster
Telefonrådgivning: 09 310 11111
Öppet: må–to kl. 9–16 och fr kl. 10–15

Till stadens rådgivningssidor

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande godkändes den 19 november 2019
Kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad