Tillbaka till artiklar

Byggandet ovan jord inleds i schakten

8.12.2016

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

I berättelserna om byggplatsen inleddes ett nytt kapitel i november. YIT tog över tomten, byggde en stor by med stora gula baracker och tog med flera nya personer i berättelsen. Nu inleds byggandet ovan jord. Först reses trapp- och hisschakten, såsom det norra trappschaktet som syns i förgrunden på bilden. Själva huset byggs från norr mot söder.

YIT:s arbetsledning är ivrig att inleda husbyggnadsentreprenaden. Ett unikt projekt inleds där en helt unik byggnad byggs mitt i Helsingfors. För alla som deltar i byggandet blir huset ett historiskt arbetsprov.

– Entreprenadens utmaningar rör konstruktionerna, för sådana har man inte gjort i större utsträckning i Finland. Ramkonstruktionen är exceptionell, men just utmanande projekt är mest lärorika, säger den ansvarige arbetsledaren Tero Seppänen.

Biblioteket blir ett stadsrum och en ny träffpunkt för miljoner människor. Enligt Seppänen är detta en givande utgångspunkt. Byggarna kan ge människornas liv mervärde. På teambilden från vänster: byggingenjör Ville Nevala, arbetsledare Janne Kurikka, ansvarige arbetsledare Tero Seppänen, arbetsledarpraktikant Miika Luokkala, arbetsledare Ardam Mansoor och byggingenjör Unto Miettinen.

Inledningsvis utarbetades en allmän tidsplan och förberedandet av konstruktionerna som ska gjutas på plats inleddes. På bygget finns fem schakt där det behövs ungefär 30 arbetare när man gjuter på plats. Tero Seppänen pekar på schakt nummer tre, som är det viktigaste schaktet vid objektet.

Byggplatsen ökar i storlek och växer förbi de nuvarande stängslen. Efter årsskiftet reser man nya stängsel från den gamla magasinsbyggnaden mot Medborgartorget.

Huset har grovt delats in i tre delar, det vill säga den norra A-delen, B-delen i mitten och den södra C-delen. Varje del består av ännu mer exakta block. Arbetet inleds i de norra schakten 1 och 2 samt schakt nummer tre i mitten. I det första schaktet kommer det att finnas trappor, i det andra en hiss och i det tredje både hiss och trappor.

– Det fjärde schaktet kallar vi reservschakt. Vi flyttar arbetsgruppen till det här hisschaktet om arbetet i de tre andra av någon anledning skulle stanna upp. Schakten byggs av tre arbetsgrupper, berättar Tero Seppänen.

I det sydligaste, det vill säga femte schaktet byggs trappor. I byggnadens södra ända har man reserverat plats för centrumtunneln, som enligt planerna i framtiden skulle leda från Västerleden under centrum till Sörnäs strandväg. Om man tar trapporna i det femte schaktet kommer man vid behov från biltunneln upp till markytan.

Snart förbereder man sig på att resa stålbågarna

De fem schakten är ännu vanligt byggande, men redan i december börjar man förbereda sig på att resa stålbågarna som bär upp biblioteket. För dem byggs först tillfälliga stöd. Själva monteringen av bågarna inleds i januari och om allt går enligt planerna kan bågarna vara på plats i mars.

På bilden syns trapp- och hisschakten samt stålbågarna. Det norra trappschaktet som syns i förgrunden finns vid sidan av den kommande biografen. Biografens salong syns i lila på datormodellen.

– På grund av stommens båglösning måste man beakta vissa spelrum i alla konstruktioner. Då bågarna belastas med konstruktionerna som stöder på dem, sätter de sig. Av denna anledning gör vi inga bindande konstruktioner förrän hela den kommande strukturella belastningen ligger på bågarna. Vi lämnar dilatationsfogar på många ställen och spelrum för konstruktionerna.

Även i den färdiga byggnaden kommer det att finnas ett spelrum på några tiotals millimeter, för på grund av båglösningen kan nyttolasten, möblerna, föremålen och människorna flytta konstruktionerna. Flexibiliteten är i praktiken så liten att man inte märker något.

Tornkranen mitt på byggplatsen står i vägen för monteringen av bågarna så den kommer snart att rivas och i stället för den tas mobila fordonskranar i bruk. På bilden syns till vänster om lyftkranen stålbågarnas norra ändkapslar och bakom dem kan man skymta gjutformarna för det tredje schaktet. I schaktet kommer det att finnas en hiss och trappor.

För förberedandet och byggandet av bågarna kommer det en egen arbetsgrupp från Normek Oy till byggplatsen. Efter att de tillfälliga stöden har rests monteras bågarna stödda på dem som separata block. Båda bågarna har delats in i fyra delar. Till slut svetsas delarna ihop.

Även byggnadens form avviker från det vanliga med sina välvda väggar. Enligt Tero Seppänen fördröjer det emellertid just inte byggandet och kräver inte heller manuellt arbete.

– Rundningen bildas under en lång sträcka och det är möjligt att utnyttja elementen i ytterväggarna. Elementen bekläds med trä. Dessutom finns det mycket stålkonstruktioner i stommen. Våningsplanen består av ihåliga plattor och med hjälp av dem kan man åstadkomma stora ytor ganska snabbt. På grund av båglösningen gjuts inte de ihåliga plattorna genast till enhetliga plan. Plattorna lämnas till stor del utan fogar, tills byggnadens sammanlagda massa kan stödjas på de bärande bågarna och bågarna har satt sig av belastningen från den totala massan. Först därefter gjuts golven, som samtidigt är de undre våningarnas tak, på plats.

Tero Seppänen tar det lugnt. Han har jobbat med byggande i 20 år och också varit i arbetsledningen nästan lika länge. Han vet att helheten byggs upp så småningom och som rollprestationer. Flera aktörer anstränger sig tillsammans och alla har sina egna roller. Arkitekterna och konstruktionsplanerarna gör sitt och YIT ansvarar för genomförandet.

Någonting som är ovanligt för YIT i detta projekt är att man denna gång inte börjar på jungfrulig mark. E.M. Pekkinen Oy hade redan stått för bergschaktningen, markbyggnaden och byggandet av källaren. Pekkinens entreprenad fortsätter ännu i källaren med golvgjutning och avloppsarbeten och företaget färdigställer även fyllandet av byggnadens sida. Murandet av källarens mellanväggar inleds i januari.

– När vi får mellanväggar i källaren börjar vi bygga maskinrum för hustekniken. De murade väggarna kommer att ha genomföringar för avloppsrör och ventilationskanaler samt kabelhyllor. De hustekniska arbetena har i själva verket redan inletts, för man har redan monterat kabelrör i schakten, berättar Tero Seppänen.

När den nya entreprenören inleder sitt arbete och byggnaden börjar nå markytan, fästs mer uppmärksamhet vid bevakningen av byggplatsen än tidigare. Man kommer att installera kameraövervakning med rörelsedetektorer och larm. Väktarna är på plats efter några minuter.

Man rapporterar så öppet som möjligt om byggandet av Centrumbiblioteket. Lokalcentralen, biblioteket och YIT höll ett gemensamt möte i slutet av november, då man gick igenom var och ens rapporteringsbehov. I fortsättningen får man information även via YIT:s kanaler.

Dela artikeln